دوره جدید / شماره ۱۷ / شماره پیاپی ۱۷ / آذر ۱۳۹۱
۱۷

تبِ سرد

 مهدي شهرياري
{ شناسه مقاله: 2467 }   { موضوع: جنگ تجربه }   { بازدید: ۲۶۷۵ }

شماره ۱۷، آذر ۱۳۹۱

 پلک‌هايم مي‌پرد

سنجاقکي هراسان مي‌شود که تک مي‌زند به برکه

و بر قايقي واژگون مي‌نشيند

خستگي در مي‌کند به تماشاي سکوت

باران بر برکه و سنجاقک

قايق واژگون سيراب مي‌شود و مي‌دود

سنجاقک بر آب افتاده

از خواب مي‌پرم

گونه‌ام خيس است...

برداشت معمول از مطالب فقط با ذکر منبع به صورت کامل یعنی با دکر عبارت «ماهنامه تجربه»، تاریخ و شماره مجله آزاد است. بازنشر کلی مطالب مجله به هر نحوی، اعم از چاپی، دیجیتالی یا مجازی ممنوع است.