دوره جدید / شماره ۱۷ / شماره پیاپی ۱۷ / آذر ۱۳۹۱
۱۷

دنياي مردگان

 صمد دانشمند
{ شناسه مقاله: 2466 }   { موضوع: جنگ تجربه }   { بازدید: ۲۷۷۴ }

شماره ۱۷، آذر ۱۳۹۱

 همين يک نشانه از تو

کافي بود.

مي خواهم به دنياي مردگان بازگردم.

برداشت معمول از مطالب فقط با ذکر منبع به صورت کامل یعنی با دکر عبارت «ماهنامه تجربه»، تاریخ و شماره مجله آزاد است. بازنشر کلی مطالب مجله به هر نحوی، اعم از چاپی، دیجیتالی یا مجازی ممنوع است.