دوره جدید / شماره ۱۷ / شماره پیاپی ۱۷ / آذر ۱۳۹۱
۱۷

ساداکو کوريهار

 
{ شناسه مقاله: 2456 }   { موضوع: جنگ تجربه }   { بازدید: ۲۶۶۲ }

شماره ۱۷، آذر ۱۳۹۱

از شاعران زن معاصر (2005 – 1913). متولد هيروشيما که هنگام بمباران اتمي هيروشيما در اين شهر بود. بعد از جنگ نوشتن را ادامه داد و در کنار آن در فعاليت‌هاي مربوط به صلح شرکت کرد.

به دنياي‌اش مي‌آورم

شبي بود در زيرزميني از ساختماني فرو ريخته

و مجروحان بمب اتم

گوشه‌گوشه از زير زمين تاريکي را پر کرده بودند

که يک شمع هم در آن نبود.

بوي خون تازه، بوي مرگ

بوي خفه‌کننده عرق و صداي ناله

از آن بين صدايي عجيب به گوش آمد

«بچه به دنيا خواهد آمد»

در آن زيرزمين که چون اعماق جهنم بود

اکنون زن جواني را درد زايمان گرفته بود

در آن ظلمت که يک سيخ کبريت هم نبود

چه بايد مي‌کرد!

افراد درد خود فراموش کرده و حواس‌شان همه آنجا بود.

پس«من قابله‌ام. به دنياي‌اش مي‎‌آورم»

گوينده،

زخمي با زخمي عميق بود که تا آن لحظه از درد مي‌ناليد

چنين در اعماق جهنمي ظلماني

حياتي نو زاده شد

چنين غرق در خون تا سپيده دم بيايد، قابله مرد

به دنياي‌اش مي‌آورم

به دنياي‌اش مي‌آورم

شده با مردن خود

پي‌نوشت‌ها:

6- Kurihara sadako (1913 – 2005)

برداشت معمول از مطالب فقط با ذکر منبع به صورت کامل یعنی با دکر عبارت «ماهنامه تجربه»، تاریخ و شماره مجله آزاد است. بازنشر کلی مطالب مجله به هر نحوی، اعم از چاپی، دیجیتالی یا مجازی ممنوع است.