دوره جدید / شماره ۱۷ / شماره پیاپی ۱۷ / آذر ۱۳۹۱
۱۷

بهزاد عبدي

 
{ شناسه مقاله: 2451 }   { موضوع: جنگ تجربه }   { بازدید: ۳۲۲۵ }

شماره ۱۷، آذر ۱۳۹۱

بهزاد عبدي متولد 1365 است.
«باد به دنبال خودش مي‌گردد» دفتر شعر اوست.

دستورات

بشين

پاشو

بشين

پاشو

بشين

پاشو

...

سرهنگ سپاهش را به دشمن داد

سرزمينش را به همسايه‌ها

به اتاق کوچکش برگشت

ادامه دستورات را

به چاي کيسه‌اي داد:

بشين

پاشو

بشين

پاشو...


دست‌هاي خالي

پوتين و

کلاه و

فشنگ و

اسلحه و

کمربند مي‌خواهم چه کار؟

سرباز‌ها با دست‌هاي خالي هم

مي‌توانند بميرند

برداشت معمول از مطالب فقط با ذکر منبع به صورت کامل یعنی با دکر عبارت «ماهنامه تجربه»، تاریخ و شماره مجله آزاد است. بازنشر کلی مطالب مجله به هر نحوی، اعم از چاپی، دیجیتالی یا مجازی ممنوع است.