دوره جدید / شماره ۱۷ / شماره پیاپی ۱۷ / آذر ۱۳۹۱
۱۷

روجا چمنكار

 
{ شناسه مقاله: 2450 }   { موضوع: جنگ تجربه }   { بازدید: ۲۷۶۹ }

شماره ۱۷، آذر ۱۳۹۱

روجا چمنکار شاعر متولد 1360 است. «با خودم حرف مي‌زنم»، «رف‍ت‍ه‌ ب‍ودي‌ ب‍راي‍م‌ ک‍م‍ي‌ ج‍ن‍وب‌ ب‍ي‍اوري‌» و «مردن به زبان مادري» مجموعه شعرهاي او هستند.

شبيه شعر

شعري شبيه تو مي‌نويسم

قدم بزند بر سفيدي كاغذها

بخندد يك خط در ميان

خيس كند صورتم را

دست بكشم بر قطره‌‌ها و قوس‌ها و نقطه‌هاش

شعري شبيه تو مي‌‌نويسم

بخواهد بلندبلند بخوانمش هر بار

چاپش كنم همه جا

برايش كف بزنند و باز

بخندد يك خط در ميان

شعري شبيه تو مي‌نويسم

شب‌ها نفس بِكِشد از من

سرما كه مي‌‌خورد بدخُلقي كند

نوازشش كه كنم عاشقم كند

چشم كه مي‌بندم مرورش كنم و هر بار

بخندد يك خط در ميان

مي‌نويسمت آن‌‌قدر كه نقطه بباري از خطوط تنم

شروع من باشي و شبيه شعر.


سوغات

نازنينم

با مسافري كه مي‌آيد

سرزمين بي‌طرفي برايم بفرست

پرچمي سفيد

و پيراهن نازك گُلداري

با بوي خليج ناآرام فارس

براي اقيانوس آرامي

كه مثل چشم‌هاي تو تنهاست

برداشت معمول از مطالب فقط با ذکر منبع به صورت کامل یعنی با دکر عبارت «ماهنامه تجربه»، تاریخ و شماره مجله آزاد است. بازنشر کلی مطالب مجله به هر نحوی، اعم از چاپی، دیجیتالی یا مجازی ممنوع است.