دوره جدید / شماره ۱۶ / شماره پیاپی ۱۶ / آبان ۱۳۹۱
۱۶

ترجمه دوباره از یک متن

 شهرام مکري /فیلم ساز
{ شناسه مقاله: 2294 }   { موضوع: هنر }   { بازدید: ۷۷۱ }

شماره ۱۶، آبان ۱۳۹۱

 به نظرم کاري که هميشه امیر رضا کوهستانی به خوبي انجام مي‌دهد، سخن گفتن درباره «روابط انساني» است. او اين روابط را دوباره تعريف مي‌کند. او اوج اين کار را در ايوانف انجام داد. آنچه او در آن نمايش رويش تمرکز کرده بود و به نتيجه رساند ترجمه و زبان در ايجاد رابطه بود. منظورم از زبان، ديالوگ نيست، بلکه رفتن به عمق مفهوم ترجمه است. حتماً شنيده‌ايد که مي‌گويند ترجمه نمي‌تواند حرف دل آدم را بزند. فکر مي‌کنم در ايوانف آنچه درست رخ داده بود در ترجمه دوباره متن، توسط کوهستاني اتفاق افتاده بود. او دوباره شروع به ترجمه کرد و لغت به لغت را با همين مفهوم ترجمه و پيچيدگي‌هاي ارتباطي‌اش انجام داد. مثلاً بازي زباني که در آن رخ مي‌داد را مثال مي‌زنم.

اينکه شما شاهد زبان محاوره‌اي و اصطلاحات فارسي محاوره‌اي در يک متن کلاسيک و سنگين هستيد. ديوار چهارم به‌نظرم يک اجراي ميني‌ماليستي با همان رويکرد بود و با يک روند ديگر البته. در بخش اول اين اتفاق در اين رخ مي‌داد که جاهايي مرد جاي زن و برخي جاها به‌جاي خودش حرف مي‌زد و زن جاي خودش و وقتي ما از طريق گفتار دو نفر با دو جنس مختلف يک رويداد را مي‌شنيديم بسيارتاثیر گذار بود. کوهستاني اين متن را از روي متن انگليسي دوباره برگردانده و در مسير برگرداندن متن به اين شيوه اجرا رسيد. در پرده اول اين مثلاً خيلي منحصر به فرد بود که مدام نقش کاراکترها عوض مي‌شد و اين نقش عوض کردن در کارکرد زباني رخ مي‌داد يا در ابتداي قسمت اول جايي که مرد، مي‌گويد من دارم انگليسي حرف مي‌زنم و شما خوب حرف‌هاي مرا نمي‌فهميد يا اينکه به تماشاگر مي‌گويد اينجا فلان‌جا نيست و فلان مکان است و در واقع کاراکترها، ماي مخاطب را مجبور مي‌کنند هرچه مي‌شنويم يا مي‌بينيم را با پوششي ديگر ببينيم و بشنويم.

در قسمت دوم همين وضعيت را او عيني مي‌کند و در واقع آنچه ما در پرده اول از طريق زبان درباره‌اش مي‌شنيديم در اين پرده به شکل عيني درکش مي‌کنيم.

تبلیغات

 

 

برداشت معمول از مطالب فقط با ذکر منبع به صورت کامل یعنی با دکر عبارت «ماهنامه تجربه»، تاریخ و شماره مجله آزاد است. بازنشر کلی مطالب مجله به هر نحوی، اعم از چاپی، دیجیتالی یا مجازی ممنوع است.